Hou Bådelaug

Gå til indhold

Hoved menu

Vedtægter

VEDTÆGTER
Hou Bådelaug
Nord

                                   
                                                           26. april 2009
§ 1
Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er HOU BÅDELAUG NORD. Dens hjemsted er Hou Lystbådehavn, Ålborg Kommune.

§ 2
Foreningens formål
HOU BÅDELAUG NORDs formål er at fremme aktiviteter i forbindelse med havnen og interessen for at færdes sikkert på søen. Bl.a. ved at støtte initiativer til undervisning af ungdommen. Det er endvidere foreningens opgave at varetage medlemmernes interesser over for myndigheder og andre foreninger. og
"   at udbrede kendskab til sejlsport
"   at udvikle og træne sejlere
"   at arrangere kapsejlads og tur aktiviteter
"   at sikre medlemmer bedst mulige vilkår for udøvelse af sejlsport og lystsejlads

§ 3
Medlemskab af organisation
Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og Nordjylland Kredsen og er undergivet disses vedtægter og bestemmelser.

§ 4
Optagelse af medlemmer
Denne paragraf er gældende for medlemmer der optages efter generalforsamlingen 2009.
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage personer der er fyldt 18 år og har båd i havnen.
Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Som passivt medlem kan bestyrelsen optage alle i alderen fra 12 år til 17 år.
Optagelse af umyndige, som medlemmer af klubben, kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.

§ 5
Medlemskab af Hou Bådelaug Nord
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Medlemskabet af Hou Bådelaug Nord løber fra 1. januar til 31. december.
Medlemskontingentet skal være betalt senest 15. marts.
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.
Medlemmer der er i kontingentrestance, har ingen stemmeret på generalforsamlingen og kan ikke vælges til bestyrelsen.
Når et medlem er i kontingentrestance, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.
Vedkommende skal, inden bestyrelsen iværksætter sin afgørelse, have  lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på førstkommende ordinære generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes, ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver at mindst 2/3 af afgivne stemmer er for.
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som beslutningen om eksklusion.
Foreningens medlemmer er forpligtiget til at have deres båd ansvarsforsikret.                                                         26. april 2009

§ 6
Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år, i marts eller april måned, fortrinsvis første søndag i april, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne sammen med dagsorden og regnskab. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger.
Aktive medlemmer har stemmeret og denne kan kun bruges ved personlig fremmøde.

§ 7
Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1.   Valg af dirigent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af regnskab for det forløbne år
4.   Forelæggelse af budget for det kommende år.
5.   Fastsættelse af kontingent, leje m.m.
6.   Behandling af indkommende forslag
7.   Valg af formand og bestyrelse:
a)   Valg af formand.
b)   Valg af normalt min. 2 og max. 3 medlemmer til bestyrelsen. Der vælges forskudt 2 år ad gangen.
c)   Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer skal være fartøjsejere med liggeplads i Hou Havn
d)   Formand og bestyrelse vælges for en toårig periode. Udtræder et medlem af bestyrelsen før den 2-årige valgperiodes udløb, vil den på generalforsamlingen valgte suppleant sidde perioden ud for det udtrådte medlem.
e)   Der vælges 2 suppleanter på hver generalforsamling.
8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9.   Evt.

§ 8
Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder
bestemmelserne i § 6.

§ 9
Ledelse/konstituering
Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderlig 1 medlem.
Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv, hvis der ikke er suppleanter nok.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand eller sekretær.
Foreningen tegnes af formanden, og i dennes fravær af næstformanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme afgørende.
Bestyrelsen udpeger tre af foreningens medlemmer til "Den Selvejende Institution Hou Lystbådehavn". Alle skal være fartøjsejere med fast liggeplads i Hou Havn.
Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol

                                                            26. april 009
§ 10
Regnskab
Foreningens regnskabsår går fra 01. januar til 31. december.
Bestyrelsen skal godkende regnskabet inden 01 marts. Revisorerne skal godkende regnskabet inden 15 marts.
Regnskabet forelægges med revisorernes påtegning generalforsamlingen til endelig godkendelse.
 
§ 11
Vedtægtsændringer
Forandring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 12
Klubbens opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne generalforsamling kan være beslutningsdygtig, skal mindst 1/2 af medlemmerne være til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset antal medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt flertal her tilstrækkeligt.
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til ideelle, søsportslige formål.
Disse vedtægter er ajourført med vedtægtsændringer vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 26. april 2009.                                                         26. april 2009

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu